Hidde hat oant no ta trije Frysktalige boeken skreaun. Alle trije binne se útjoen troch Friese Pers Boekerij.