Hidde skriuwt stikken foar û.a. Ensafh en de Moanne.