Wa of wat is Boursmoi?

Boursmoi is de bondeling fan Hidde Boersma syn aktiviteiten op it mêd fan de skriuwerij. Hidde is in kreative skriuwer, dy't net allinne frij wurket, mar ek yn opdracht. Hidde is skerp op ynhâld en fleksibel yn styl.

Friese Pers Boekerij joech trije boeken fan Hidde út: in dichtbondel, een bondeling koarte ferhalen, en in roman. Poëtysk, humoristysk en filosofysk. Hiddes mei soarch dosearre brouwsel makke him ta de útfiner fan it Doedeïsme.

Foar ferskeidene blêden skriuwt Hidde artikels, ynterviews en boekresînsjes.